Schmarotzermilan / Yellow-billed Kite / Milvus aegyptius