Ichneumon / Herpestes ichneumon / Egyptian Mongoose